כנס קיץ בשני חלקים - ׳כוחו של דף הגמרא - מעולם העיון למציאות ימינו׳

כנס קיץ לכל המלמדים מסכת בבא מציעא - מסלול תלמוד ותושב״ע - בשיתוף החמ״ד
כנס גמרא - דברי ברכה - הרב יהודה זולדן - מפמ״ר תלמוד תושב״ע
כנס גמרא - הרב ישי שכטר - ראש בית מדרש ׳חי בהם׳ - מדף הגמרא למציאות בבית הדין
כנס גמרא - הרב בן ציון לוז - דיין בבי״ד הגדול - הגדרת מצוות השבת אבידה
כנס גמרא - הרב יוסף צבי רימון -ראש הישיבה וראש בתי המדרש במרכז האקדמי לב - השלכותיה המעשיות של סוגיית ייאוש שלא מדעת
כנס גמרא - הרב אמנון חדרי - ראש בית המדרש בקמפוס לב - חידוש דין אונאת ממון ויישומו בימנו
כנס גמרא - דברי פתיחה לחלק ב של הכנס
כנס גמרא - הרב יעקב שפירא - ראש ישיבת ׳מרכז הרב׳ וחבר המועצות הרבנות הראשית בין ׳ברי׳ של המאבד ל׳שמא׳ של המוצא
כנס גמרא - הרב יהודה זולדן - מפמ״ר תלמוד ותושב״ע - לפנים משורת הדין וכפיה בבית הדין
כנס גמרא - הרב ישי שכטר - ראש בית מדרש ׳חי בהם׳ - היסוד המזכה במציאה - בעלות וייאוש או ׳האבוד מכל אדם׳