יחידה לדוגמא | איסור והיתר

יסודות דין בשר וחלב בתורה ובתנאים

מבוא

מאיסור בשר וחלב בתורה לדין המתנה בין בשר לחלב

דין ההפרדה בין בשר לחלב מהווה דין המשך לדין בשר וחלב מהתורה, ראשית עלינו להבין את דרישת התורה בפסוקים, מחד הכתוב חוזר בשלש מקומות בתורה על הצייווי "לא תבשל גדי בחלב אמו" - פעמים בהקשר של דיני מקדש ופעם אחת בתוך פרשיית מאכלות אסורות. התנאים למדו מחזרה זו כי ישנו איסור אחד לבשל בשר וחלב והוא האיסור הכללי אולם ישנם שני איסורים הנולדים מהחזרה: אחד איסור אכילת הבשר וחלב המבושל והשני הנאה ממנו. מדרבנן יש לאסור אכילת בשר וחלב יחד גם אם לא בושלו.

למעשה אנו נוהגים היום הפרדה \ המתנה של שעות רבות בין אכילת בשר וחלב שאינם מבושלים - מדוע?    

קהילות שונות ומנהגים שונים מצינו בתחום החל מהממתינים שעה ועד השומרים 6 שעות מלאות ואף הטוענים להפריד בין ימים כבעלי הסוד - מהיכן צמחו המחלוקות? כיצד נכון לנהוג לפי הפוסקים השונים ומהיכן צומחת הסוגיא?

דין זה מכונה "המתנה \ שהייה בין בשר לחלב"  -  ביחידה זו ננסה לברר לעומק את הגישות השונות להפרדה בין בשר לחלב.

לימוד פורה!

קבצים להורדה
No items found.