יחידה לדוגמא | עיון פסיקה והלכה | שבת

מלאכת מחשבת

פתיחה

ביחידה זו אנו מתחילים להכנס לעובי הקורה.

העיון במונח מלאכה בפסוקי התורה, מוביל להבנה כי לא מדובר בפעולה או בתנודה של האדם, כפי שראינו בשיעור הפתיחה [המעבר משביתת האדם "שבו איש תחתיו - אם תשיב משבת רגלך", לאיסור המלאכה של האדם בעולם - מלאכה יצרנית הנלמדת מבריאה או משכן], אלא מוביל להבנה כי איסור המלאכה הינו דבר ספציפי ומדוייק.

המונח המוכר "מלאכת מחשבת אסרה תורה" או במושגיו העוטפים את דיני שבת: "אינו מתכוון", פסיק רישיה\רישא, מתעסק, מלאכה שאינה צריכה לגופא וכו', מחדד את היות המלאכה מעשה שהאדם עושה, מי שהוקדמה מחשבה ליצירתו.

בחלק זה נכיר בצורה יותר מעמיקה את מונחי מלאכת מחשבת ועקרונותיו, אך לא נרד לכלל הפרטים הנוגעים במלאכות רבות - נעשה זאת בתוך כדי לימוד כל מלאכה ומלאכה - לאחר סיום כל המלאכות נחזור להגדיר מושגים אלו עד רמת ההלכה והפרטים.

לימוד פורה!

קבצים להורדה
No items found.