מבוא - איסור המלאכה בשבת

פתיחה

שבוע טוב,

השבוע נפתח בהבנת המושג "איסור המלאכה":

המשנה בפרק שביעי במסכת שבת מונה את ל"ט אבות המלאכה- 

משנה מסכת שבת פרק ז משנה ב

אבות מלאכות ארבעים חסר אחת הזורע והחורש והקוצר והמעמר הדש והזורה הבורר הטוחן והמרקד והלש והאופה הגוזז את הצמר המלבנו והמנפצו והצובעו והטווה והמיסך והעושה שתי בתי נירין והאורג שני חוטין והפוצע ב' חוטין הקושר והמתיר והתופר שתי תפירות הקורע ע"מ לתפור שתי תפירות הצד צבי השוחטו והמפשיטו המולחו והמעבד את עורו והמוחקו והמחתכו הכותב שתי אותיות והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות הבונה והסותר המכבה והמבעיר המכה בפטיש המוציא מרשות לרשות הרי אלו אבות מלאכות ארבעים חסר אחת:

את המלאכות במשנה מעלה  יש לחלק לארבעה חלקים:
א. מלאכות הלחם – מזורע עד אופה.
ב. מלאכות הבגד – מגוזז ועד תופר.
ג. מלאכות החי – מצד ועד מחתך(והמחתכו).
ד. שאר מלאכות - המלאכות היצרניות – מכותב ועד הוצאה(המוציא).
בטרם נלמד את מערכת המלאכות(מלבד מלאכות הלחם שנלמדו), נחדד את הבנת המושג מלאכה בשבת, אין מדובר בפעולה סתמית אלא במעשה בהמוכונה מלאכה, תובנה זו תלמד מהיחס בין מלאכה למאכלת עבודה. לאחר מכן ניתן לראות כי מדובר בפעולה בעלת מחשבה מקדימה אשר מכונה "מלאכת מחשבת", למונח זה יש מספר כללים. לאחר מכן נבחן את מקור מספר המלאכות ומקור המלכאות עצמן. מהו המושג אבות ותולדות ועוד... שבוע לימוד זה יחדד וימחיש מהו מושג המלאכה בטרם נפתח בלימוד רצף המלאכות "היצרניות", מלאכות הבגד ומלאכות החי.

לימוד פורה!

קבצים להורדה