יחידה לדוגמא | איסור והיתר

דיני הרחקות בפסיקת האחרונים

מבוא

לאחר שהבנו את יסוד הדין מהתורה וכן את מחלוקת הראשונים בפרשנות הגמרא ובהכרעת הדעות השונות בתנאים ואמוראים אנו מתפרטים להכרעת הפסיקה בטור ונושאי כליו ובשולחן ערוך ונושאי כליו.

במערכת למידה זו צריך לדעת לנוע בין היתרון בספר התמציתי בסיכום וחידוד פרטי הנושא דבר המשותף לטור ולשו"ע(כשהשו"ע הינו התמציתי ביותר) מאידך הבית יוסף והדרכ"מ מהווים את תמונת המעבר מן התנאים והאמוראים דרך מחלוקות הראשונים אל הכרעת הפסיקה וככאלה הינם חלון להשלשלות הסוגיא. כמו כן השיקולים וההכרעה המצויה  בתוכם מהווים תשתית לחותם הדברים בשולחן ערוך וברמ"א בפסיקה הלכה למעשה.

בדין הספציפי ניתן לראות כי המחבר(ש"וע) מביא דעה ברורה וחתוכה והרמ"א פורס רצף נרחב של שיטות אך חותם במונח וכן המנהג ואין לשנות ובכך מטביע את חותם הכרעתו בסוגיא - הכרעה זו מהווה פתח גדול לדיון האם ניתן לחרוג מהסכמת שני בעלי השולחן ערוך ולשמר מנהגים שונים בקהילות שונות כפי שנראה בדיון ביחידת הלימוד הבאה סביב הפסיקה המורכבת בתחום.

קבצים להורדה
No items found.