בית מדרש מהבית | מהגמרא בבבא קמא להנחיות המדינה במשבר הקורונה

4 - עיון במקרי נזק מיוחדים -קרינה סלולרית ואלקטורמגנטית

מבוא


מבנה הלימוד:

חלק א – עיון בסוגיא עצמה.

  1. לימוד הסוגיא והמסקנה לגבי המקרים השונים שפטור או חייב בדיני שמים – החידוש הינו שבארבעת המקרים המנויים בברייתא לא פשוט שחייב בדיני שמים.
  • המסקנה – המבעית ברור שחייב בדיני שמים!!
  • זאת אומרת ישנו איסור וממילא חובה –


עיין שבוע הלימוד הראשון מבט אל ראשית הדינים  :
א. הנזק כיוצא מתוך איסורי התורה(איסור תורה ולא רק חובת תשלום ממון).
וכן בסוף חלק זה ב. יסודיתשלומי שבת בושת וצער ומקורם בתורה.

  1. המבעית- האם נזק נפשי אינו נזק?    -   דיוק בגמרא וראשונים.
  • האם המבעית פטור כי הינו נזק נפשי(ובנזק נפשי פטור) או שמא כי הינו נזק עקיף\גרמא\היה לאדם לא להתפחד – עיין קידושין.
  • נפסק בשו"ע - המבעית- ואפילו חלה חולי ממשי(נחשב נזק? או לפחות נאמד בממון – ריפוי) אם כן איך פטור?


3. בהיזק משלמים 4\5 דברים(עיין דיני חובל) - שלשת מרכיבי התשלום הינם ריפוי בושת וצער.

  • מדוע שנזק נפשי לא יחשב נזק אם אנו מחייבים תשלום בעת נזק על דברים שאינם "גופניים" כמו בושת וצער?
  • האם יש להבדיל בין נזק פיזי שמתווסף לו נזק נפשי לנזק שהינו נפשי גרידא?מרכיב שלישי - שומת הנזק בימינו - הרב דיכובסקי.

קבצים להורדה
No items found.