חי בהוראה | בבא מציעא

5 - הונאת דברים והנאת ממון

פתיח

הערה - בנושא זה נרחיב כשנגיע לחלק לימודי זה בהמשך השנה

הרב חדרי - הונאת דברים והונאת ממון

קבצים להורדה