בית מדרש מהבית | מדע טכנולוגיה ורפואה | גנטיקה והנדסה גנטית

1 - מדיני כלאים ושינוי בראשית להנדסה גנטית

מבוא

משחר העולם החל האדם במסע הרחבת כוחו יכולותיו והשפעתו. בעולם הקדום החל בהמצאות שונות המשוייכות למרחב הפיזי, החל מזריעת החיטה לצורך יצירת הלחם וכלה ביצירת כלי מיתר וכלי עבודה. כבר בראשית הדרך ניסה האדם ליצור שינויים גם במרחב הצומח וגם במרחב החי בעזרת חיבור עצמים זה לזה. בעולם הצומח מוכרת לנו ההרכבה כבר מדברי הנביא "ולקח עץ אחד...וקרב אותם... והיו לאחדים", ובעולם החי אנו מכירים נסיונות קדומים להכלאות בין מינים שונים. ציווי הבורא לאדם, "פרו ורבו ומילאו את הארץ וכיבשוה ורדו בדגת הים..." משווה לאדם כח גדול ותפקיד בעל עוצמה אדירה בעולם, אולם לצד זאת באה האמירה בגן עדן, "לעובדה ולשומרה". האם האדם נברא להיות שומר הארץ והמטפל בכל אשר עליה? שמא תפקידו להנהיג ולרדות בכל? האם שייך ויכול הוא לנסות לייצור ולשנות בבריאה בחי ובצומח אשר הינו חלק מהם?  


מתוך מרחב שאלות אלו מהדהדים דברי הבורא  "הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פן ישלח.. וישלחהו ה' מגן העדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם".
ההתפתחות המדעית והטכנולוגית של מאות השנים האחרונות מציגה בפנינו את היכולת העצומה אשר ניתנה ביד האדם, ככל שהאדם מעמיק בטבע הבריאה כן גדל כוחו ויכולתו לפעול בה. עוצמה גדולה ולצידה סכנה עצומה, ככל שטיב ואיכות היכולת גדלה כן הסכנה הבאה עימה בשימוש לא נכון בידע וביכולות. האם נועדו הידע והיכולות רק להצלת העולם מתחלואותיו? האם נכון לאדם להשתמש בידע והיכולות בכדי לשנות את העולם לצורכו, להנאתו ?  האם עליו לסגל לעצמו עקרונות והגבלות בתחומים אלו?


באוגדן זה ננסה לעמוד אחר שאלת תפקיד האדם בעולם דרך הנושא העוסק ביכולתו של האדם לשנות מעשה בראשית, לבצע שינויים בנבראים, בצומח ובחי ומעט אף באדם. התחום המרכזי בו נעסוק ייסוב סביב התפתחות חקר הגנטיקה ופיתוח יכולות נרחבות בתחומי ההנדסה וההשבחה הגנטית. מהי התמונה העולה מתוך מקורות היהדות וכיצד ניתן לתרגם מקורות ושיח קדום למציאות מתפתחת ושונה מאד מן העבר. הכתיבה תבנה בשלוש קומות לצורך התמודדות עם לשאלות גדולות אלו:

יסודות הדברים - הבנת המציאות - יצורף סרט מערב העיון של פרופ ארי שפר ופרופ אליעזר גולדשמיט הסבר מפורט ומצגת על הנושא!

קומה א - החלק העיוני
– בחלק זה נזקק את היסודות והעקרונות המנחים לעיסוק בנושא, לאחר מכן נמקד את נקודות המחלוקות וכיווני החשיבה בתחום.

קומה ב - שדה הפסיקה וההלכה -  ראשית נפתח בשאלת האסור והמותר המצויה בשדה ההלכתי, בשנים האחרונות הפסיקה היהודית בת אלפי השנים מתמודדת עם מצבים משתנים ועם חידושים והתפתחויות טכנולוגיות ומדעיות. בחלק זה ננסה לבחון את המציאות הקיימת היום בתחומים השונים ולהציג פסיקה בעלת יסודות עקרוניים לצד התפרטות למצבים השונים.

קומה ג – האתיקה הרוח והמחשבה –  מעבר למערכות הסדורות העולת מהעולם העיוני ומעולם הפסיקתי הלכתי, הבונות עבורנו את התשתית של מרחב וכיוון הדברים ישנם קומות שאינם בגדר אסור ומותר ואינם בגדר המערכה המחייבת אלא הינם חלק מהתוויית דרך החיים. המוסר הצומח מתוך מרחב המקורות מושתת ויונק מיסודות העיון והפסיקה אך אינו זהה להם, המחשבה והרוח הינם יכולתו של האדם לפתח להרחיב ולקדם את התנהלותו בעולם מעבר למרחב המותר לו. שלושת עולמות אלו מהווים ערך מוסיף משמעותי ומרכזי בתוך מרחב חיינו ולעיתים בתחומים שונים אפילו מהווים את מרכז חיינו.


מהו תפקידנו בעולם? כיצד עלינו להשתמש בידע והיכולות שהשגנו במהלך הדורות? אלו שאלות עצומות! אך ננסה לגעת בשוליים של שאלות אלו מתוך הנושא העצום המוגש לפתחנו, בצורה מדודה ובכל קומה ננסה לבחון את הדברים בכלים המתאימים לה.
קבצים להורדה
No items found.